Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2022-01-27

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2021-05-16 14:32:42 UM Bielsko-Biała 1804


Niebawem ruszy rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała

Niebawem ruszy rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała. Nabór będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat. W ten sposób można zrekrutować się do wszystkich bielskich szkół, z wyjątkiem Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica przy ul. Maksyma Gorkiego 7.


R E K L A M A 


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Podręczniku dla Kandydata w zakładce Pomoc na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat. W przypadku wyboru Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole.

ZAKŁADANIE KONTA I SKŁADANIE WNIOSKÓW
Możliwość założenia konta w systemie i złożenia wniosku będzie istniała od 17 maja do 21 czerwca br. do godz. 15.00. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji (nie dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7).

Od 17 maja do 31 maja br. do godz. 15.00 będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto. Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach, do których ubiega się o przyjęcie. Wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (szkoła, której oddział wskazany jest na pierwszym miejscu) w wyżej wymienionym terminie.

Ze względów epidemicznych wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski można:
- zostawić osobiście w miejscu wskazanym przez szkołę
- przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan lub zdjęcie na specjalny adres e-mail wskazany na stronie internetowej szkoły
- przesłać faksem.

System umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego przez rodzica/opiekuna prawnego wskazanego we wniosku. Samo podpisanie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony, nie będzie podlegał weryfikacji. Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk Złóż wniosek.

Jeżeli wniosek będzie składany w formie elektronicznej/Profilem Zaufanym, należy dołączyć do niego również w formie elektronicznej skan lub zdjęcie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Terminy prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych:
Próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych odbędą się:
I termin od 1 czerwca do 14 czerwca br.
II termin* do 8 lipca br.
Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych odbędzie się:
I termin do 17 czerwca br.
II termin do 9 lipca br.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się:
I termin od 1 czerwca do 14 czerwca br.
II termin* do 8 lipca br.
Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się:
I termin do 17 czerwca br.
II termin do 9 lipca br.

* Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.
Szczegółowe terminy prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych określa dyrektor szkoły (będą dostępne na stronach internetowych szkół).
Wprowadzanie danych o osiągnięciach i dostarczanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (świadectwa, zaświadczenia) będzie możliwe od 25 czerwca do 14 lipca br. do godz. 15.00.

UZUPEŁNIANIE WNIOSKÓW
Od 25 czerwca do 14 lipca br. do godz. 15.00 należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat) i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia na podstawie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie będzie możliwe od 17 maja do 26 lipca br.
Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkoły/oddziałów będzie możliwa od 25 czerwca do 14 lipca br. do godz. 15.00.

Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły lub oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy:
- z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku i zwrot załączników,
- wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów nowy wniosek,
- złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 22 lipca br. Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez system naboru lub na stronie internetowej szkoły, w której złożył dokumenty.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki będzie możliwe od 23 lipca do 30 lipca br. do godz. 15.00. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia nastąpi po przedłożeniu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.
W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca br. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września br.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach nastąpi 2 sierpnia br. do godz. 14.00.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia będzie możliwe do 5 sierpnia br. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia nastąpi do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie możliwe do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka. O czym pamiętać?
  2022-01-26

  Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka. O czym pamiętać?

  Wyprawka do szpitala dla mamy i noworodka jest istotnym elementem przygotowań do porodu. O...

  W wypadku drogowym zginął pieszy
  2022-01-26

  W wypadku drogowym zginął pieszy

  W wyniku poniesionych obrażeń pieszy zmarł w szpitalu.

  Wraca nauka zdalna
  2022-01-26

  Wraca nauka zdalna

  Nauczanie zdalne. Jest decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki

   Popularne Artykuły


   Dr Okarska-Napierała: długotrwałe odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych może mieć nieprzewidywalne skutki
   2022-01-21

   Dr Okarska-Napierała: długotrwałe odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych może mieć nieprzewidywalne skutki

   Dr Okarska-Napierała: Odizolowanie dzieci od kontaktów rówieśniczych na wiele miesięcy to ...

   Powrót do nauki zdalnej? Minister odpowiada
   2022-01-24

   Powrót do nauki zdalnej? Minister odpowiada

   Niedzielski o nauce zdalnej: jeżeli osiągniemy krytyczny próg, to być może decyzje podejmi...

   Śmiertelny wypadek drogowy. Policja ustala okoliczności
   2022-01-21

   Śmiertelny wypadek drogowy. Policja ustala okoliczności

   Kierujący osobową kią, pomimo podjętej na miejscu reanimacji w wyniku odniesionych obrażeń...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO