Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2024-02-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Radni podjęli uchwały dotyczące wielu ważnych kwestii

2022-12-01 12:37:15 UM Bielsko-Biała 1992


Podczas 50. sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która odbyła się 24 listopada, radni podjęli uchwały dotyczące wielu ważnych kwestii.

Radni

Podczas 50. sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która odbyła się 24 listopada, radni podjęli uchwały dotyczące wielu ważnych kwestii. Teksty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Oto lista uchwał podjętych na sesji 24 listopada.
- w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej;
- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XI/217/2019 RM z 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/913/2021 RM z 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/914/2021 RM z 21 grudnia 2021 roku - uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok;
- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/264/2019 RM z 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- w sprawie zmiany uchwały nr VIII/101/2015 RM z 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej;
- w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/2015 z 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi;
- w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Bielsko-Biała;
- zmieniającej uchwałę nr XXIV/609/2020 RM z 29 października 2020 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej;
- zmieniającej uchwałę nr XXIV/611/2020 RM z 29 października 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/634/2017 z 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022;
- zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023;
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2023 rok;
- o zmianie uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej;
- o zmianie uchwały nr XXXI/579/2017 RM w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- o zmianie uchwały nr XXI/509/2020 RM w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej;
- o zmianie uchwały nr XXI/506/2020 RM w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- o zmianie uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości;
- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/340/2020 Rady Miejskiej z 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 362 o pow. 1075 m2 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ciżemki;
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Cieszyńskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Mierniczej, Szlacheckiej, Skalnej, Elizy Orzeszkowej i Bystrzańskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki: 1197/4 i 1199/4 obręb Górne Przedmieście, położonej w rejonie ul. Mikołaja Kopernika;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej części nieruchomości KW BB1B obręb Stare Bielsko, składającej się z działek nr: 469/1, 513/1, 516/7, 501, 506, 508, 595, 602, 1774/1;
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezbudowanej nieruchomości ozn. jako działki 551/10 i 552/4 obręb Komorowice Śląskie, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako działka 551/7 obręb Komorowice Śląskie;
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki 42/22 oraz 43/19 obręb Olszówka Górna, na niezabudowane nieruchomości ozn. jako działki 43/14, 43/15 oraz 43/17 obręb Olszówka Górna;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 558/261, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Łagodnej i Ukrytej, obręb Lipnik;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/121, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Źródlanej, obręb Lipnik;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 257/99, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 257/101, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 255/7, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Lajkonika, obręb Wapienica;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do udziału w lokalu – garażu nr 4 w zespole garaży usytuowanych na dz. 4294/47 w Bielsku-Białej przy ul. Lwowskiej, obręb Lipnik;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła Komorowice-Rosta do węzła Krakowska – dla terenu przy ul. Ametystowej.

Z pełnymi tekstami uchwał można zapoznać się pod adresem https://bip.um.bielsko.pl/m,356,uchwaly-rm.html


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Wizytówki dla firm, czy warto ich używać?
  2024-02-28

  Wizytówki dla firm, czy warto ich używać?

  Mogłoby się wydawać, że w czasach cyfrowej rewolucji i łatwego dostępu do sieci i mediów s...

  MZK Bielsko-Biała. Autobusowe zmiany
  2024-02-28

  MZK Bielsko-Biała. Autobusowe zmiany

  Od 2 marca zmienią się trasy przejazdu kilku linii autobusowych Miejskiego Zakładu Komunik...

  Dziecko zatrzaśnięte w aucie. Matce pomogli Strażacy
  2024-02-28

  Dziecko zatrzaśnięte w aucie. Matce pomogli Strażacy

  Dziecko całe i bezpieczne zostało wyciągnięte przez ratownika i przekazane matce

   Popularne Artykuły


   Bielsko-Biała. Maria Koterbska będzie mieć swój pomnik
   2024-02-24

   Bielsko-Biała. Maria Koterbska będzie mieć swój pomnik

   Pomnik Marii Koterbskiej - Królowej Swingu – stanie przed budynkiem Teatru Polskiego w Bie...

   Powiat Bielski. Synoptycy ostrzegają. Uwaga na silny wiatr
   2024-02-22

   Powiat Bielski. Synoptycy ostrzegają. Uwaga na silny wiatr

   Ostrzeżenie obowiązuje praktycznie dla całego regionu

   Jak skutecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych?
   2024-02-25

   Jak skutecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych?

   Każdemu z nas przytrafia się sytuacja, że ma do wyrzucenia nietypowe śmieci, nie nadające ...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO