Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2021-12-08

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Budżet Bielska-Białej na 2019 rok

2018-12-18 14:01:45 UM Bielsko-Biała 1106


Podczas ostatniej w tym roku sesji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła budżet miasta na 2019 rok.

fot. UM Bielsko-Biała

W przedłożonym Radzie Miejskiej w listopadzie br. projekcie budżetu na 2019 rok, dochody budżetu Miasta wynosiły 1.241 mln zł, wydatki - 1.334 mln zł, deficyt – 93 mln zł. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu, złożona została autopoprawka. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w autopoprawce, dochody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 1.242 mln zł, wydatki – 1.340 mln zł, w wyniku czego planowany deficyt uległ zwiększeniu o prawie 5 mln zł i wynosi 98 mln zł.

Przedstawiony projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok zapewnia zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 84 mln zł, co jest wyznacznikiem między innymi możliwych do zrealizowania planów inwestycyjnych. Pozwala również utrzymać wysoki potencjał w zakresie absorpcji środków unijnych oraz określa poziom wiarygodności kredytowej naszego Miasta. Polityka finansowa Miasta na 2019 rok skoncentrowana będzie zatem na zapewnieniu właściwego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Dochody budżetu miasta na 2019 rokzaplanowane zostały w wysokości1.242 mln zł, co stanowi wzrost o 15,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018. Jest to głównie efekt wyższych dochodów majątkowych (wzrost o 178%).

Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych decydujący wpływ ma wysokość środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020, jakie Miasto w przyszłym roku planuje pozyskać na zadania finansowane z udziałem tych środków. Wpływy ze środków unijnych planuje się bowiem na kwotę 205 mln zł, tj. o 137 mln zł wyższą niż w 2018 roku. Dochody te związane są głównie z realizacją tzw. „projektów twardych”. Najwyższe kwoty zaplanowano w związku z kontynuacją trzech dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 942, rozbudową DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) oraz nowoczesną bazą Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Dochody bieżące na 2019 rok są wyższe o ponad 3%, co w głównej mierze związane jest z ogólnokrajowym wzrostem gospodarczym, planowanym na poziomie 3,8%, co z kolei przekłada się głównie na wyższe planowane wpływy z tytułu udziałów w podatkach (PIT i CIT).

Dochody własne stanowią prawie 51% dochodów ogółem, z czego najwyższe wpływy dotyczą udziałów w podatkach – 348 mln zł oraz podatków i opłat – 221 mln zł.

Udziały w podatkach są głównym źródłem dochodów miasta, gdyż stanowią 28% dochodów ogółem. Prognozowane przez Ministra Finansów udziały w PIT mają wzrosnąć w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku o 8,6%. Jaki faktycznie osiągną poziom w następnym roku budżetowym, trudno obecnie przewidzieć. Miasto bowiem nie ma wpływu na wysokość tych dochodów, gdyż są one uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, uwzględniając zmiany w stosownych przepisach prawnych. Ponadto nie planuje się zmiany stawek podatkowych.

Dochody z majątku zaplanowano na poziomie prawie 24 mln zł, o 10,5% niższym od przewidywanego wykonania za 2018 rok, biorąc pod uwagę szacowane dochody ze sprzedaży mienia, skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jak i przewidywane wpływy z dywidend. Nie planuje się wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia, z uwagi na stopniowe wyczerpywanie się atrakcyjnych terenów w mieście.

Subwencję ogólną z budżetu państwa wprowadzono do przyszłorocznego budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 240 mln zł, tj. prawie o 18 mln zł wyższa w stosunku do bieżącego roku. Należy zaznaczyć, że mimo corocznego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, wciąż nie pokrywa ona niezbędnych bieżących kosztów wynagrodzeń, a także kosztów rzeczowych, nie mówiąc już o środkach na inwestycje (należy wspomnieć, że na inwestycje oświatowe planuje się przeznaczyć w 2019 roku 31 mln zł). Stanowi to więc duże obciążenie dla budżetu Miasta, które staje przed koniecznością zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tych zadań.

Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęto do budżetu Miasta w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Łączna kwota dotacji na przyszły rok wynosi 160 mln zł i jest niższa o prawie 7 mln zł w stosunku do roku bieżącego. Wiąże się to w głównej mierze z przyznawaniem Miastu dotacji w trakcie roku budżetowego.

Na realizację wydatków w 2019 rokuzaplanowano kwotę 1.340 mln zł, czyli więcej o prawie 130 mln zł w stosunku do 2018 roku, co stanowi wzrost o około 11%.

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie Miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych.

Wydatki ukierunkowane są na realizację zarówno zadań własnych jak i na możliwie jak najbardziej efektywne zaspokojenie oczekiwań mieszkańców Miasta w zakresie ich bieżących potrzeb.

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe kwoty planuje się w obszarze oświaty (426 mln zł), pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (211 mln zł), a także utrzymania dróg i komunikacji miejskiej (289 mln zł).

Znaczący wzrost nakładów, w porównaniu do 2018 roku, przewidziano w ochronie zdrowia (wzrost o 217,5%), gospodarce mieszkaniowej (wzrost o 81,7%), gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (wzrost o 15,5%), a także działalności usługowej (129,8%). Wysokie kwoty przeznaczone na wydatki w tych obszarach związane są w głównej mierze z realizacją dużych inwestycji, współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 950 mln zł i są wyższe w porównaniu do 2018 roku o 2,5%. Zwiększenie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, w tym skutków zmian płacowych. Mimo, że Miasto podejmuje różne działania mające na celu ograniczenie kosztów (wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej, czy termomodernizację budynków Miasta) nie ma możliwości dalszego obniżenia wydatków bieżących. Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie, generują w latach następnych dodatkowe koszty bieżące, potrzebne na ich utrzymanie. Dotyczy to także projektów realizowanych z budżetu partycypacyjnego, zwanego budżetem obywatelskim.

Przyszłoroczny budżet Miasta, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Biorąc pod uwagę środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, planowane wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie 391 mln zł, co stanowi blisko 1/3 wydatków ogółem(przy uchwalaniu budżetu na 2018 rok wydatki majątkowe stanowiły 29% wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie ponad 200 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie największy udział w wydatkach majątkowych ogółem stanowią inwestycje w zakresie:

transportu 56,7% /kwota 221,7 mln zł/,
ochrony zdrowia 17,0% /kwota 66,5 mln zł/,
oświaty 8,0% /kwota 31,1 mln zł/,
gospodarki mieszkaniowej 6,1% /kwota 23,9 mln zł/,
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4,6% /kwota 17,9 mln zł/,
działalności usługowej 2,5% /kwota 10,0 mln zł/.

Najwyższe kwoty z budżetu na 2019 rok planuje się przeznaczyć na realizację następujących inwestycji:

1) w zakresie transportu:

- rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 – na kwotę 116,7 mln zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 92,4 mln zł,

- rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) – na kwotę 70,6 mln zł,
w tym: ze środków Unii Europejskiej – 57,9 mln zł,

2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- budownictwo komunalne – 5,0 mln zł,

3) w zakresie działalności usługowej:

- podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego – 9,6 mln zł,
w tym: ze środków Unii Europejskiej – 3,8 mln zł,

4) w zakresie ochrony zdrowia:

- nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w B-B – 51,8 mln zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 40,5 mln zł,

- restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 11,6 mln zł,

5) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum
Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I, Etap II – 6,0 mln zł.

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będą realizowane inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego, tzw. obywatelskiego.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 4,4 mln zł,

- prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł,

- akcję lato - zima – 1,3 mln zł,

- wydatki związane z ochroną środowiska – 2,1 mln zł,

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 41,6 mln zł.

Wydatek związany z wpłatą do budżetu państwa (tzw. „janosikowego”) w 2019 roku będzie kosztował Miasto 10,3 mln zł.

Z uwagi na sposób konstrukcji budżetu, ograniczone są możliwości finansowe Miasta i w związku z tym nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2019 rok wielu innych, równie ważnych i potrzebnych zadań inwestycyjnych. Z doświadczenia z lat ubiegłych możemy wnioskować, że część zadań zostanie uwzględniona w budżecie w trakcie roku.

W związku z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami, udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu Miasta, w budżecie Miasta konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 49,2 mln zł, w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w 2018 roku – 40,4 mln zł, odsetek i innych kosztów związanych z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami – 7,7 mln zł oraz ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń - 1,1 mln zł.

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2019 roku nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu.

Kredyt w roku 2019 zaplanowano w wysokości 138,7 mln zł, tj. w kwocie o 0,7 mln zł wyższej niż na początku 2018 roku. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że aby zabezpieczyć wkład własny do projektów unijnych tylko w zakresie zadań inwestycyjnych konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie prawie 68 mln zł. Przewiduje się jednak, że będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego kredytu, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Takie działania są konieczne, ponieważ trzeba mieć na uwadze wskaźniki zadłużenia. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że planowany do zaciągnięcia w przyszłym roku kredyt bankowy będzie przeznaczony w większości na pokrycie deficytu budżetu Miasta.

Przy zakładanym kredycie w kwocie 138,7 mln zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2019 roku wynosi 3,96% – przy maksymalnym 10,09%.

W latach następnych wskaźniki kształtują się następująco:

2020 rok: 4,62% przy maksymalnym 7,95%, 2021 rok: 5,09% przy maksymalnym 6,94%, 2022 rok: 4,43% przy maksymalnym 7,74%.

Wobec tego konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu wskaźników, tak aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie, a także aby Miasto mogło aplikować o środki unijne w okresie programowania przypadającym na lata 2014-2020.

Należy też zwrócić uwagę, że obecnie nie znamy wykonania dochodów (głównie PIT), wykonania wydatków, ani wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku. Te informacje mogą mieć znaczący wpływ na przyszłoroczny budżet.

W wyniku autopoprawki do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zostały wprowadzone również odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Na podwójnym gazie spowodował kolizję z dwoma innymi pojazdami
  2021-12-08

  Na podwójnym gazie spowodował kolizję z dwoma innymi pojazdami

  Kierowca opla jechał zygzakiem i odbijał się od krawężników. Jego niebezpieczne zachowanie...

  Prof. Flisiak: zapowiedziane obostrzenia nic nie dadzą bez odpowiednich podstaw prawnych
  2021-12-08

  Prof. Flisiak: zapowiedziane obostrzenia nic nie dadzą bez odpowiednich podstaw prawnych

  Restaurator, hotelarz czy proboszcz nie ma podstaw prawnych do wchodzenia w prywatną sferę...

  Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich
  2021-12-07

  Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich

  Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich

   Popularne Artykuły


   Bielsko-Biała: Choinka rozbłysła!
   2021-12-03

   Bielsko-Biała: Choinka rozbłysła!

   3 grudnia o 17.00 na placu Chrobrego w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste rozświetlenie c...

   Premier: przedstawimy zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron
   2021-12-06

   Premier: przedstawimy zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron

   Premier: przedstawimy zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron

   Premiera Pain Mixtape
   2021-12-01

   Premiera Pain Mixtape

   W najbliższy piątek Dewde zagra koncert premierowy promujący nową płytę Pain Mixtape

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO