Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2024-04-18

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała. 16 kwietnia br. odbędzie się pierwsze w historii odrodzonego samorządu w Bielsku-Białej referendum

2023-04-11 08:30:31 Bielsko-Biała 2387


16 kwietnia br. odbędzie się pierwsze w historii odrodzonego samorządu w Bielsku-Białej referendum. Bielszczanie zdecydują w nim o trzech ważnych dla miasta kwestiach.

Bielsko-Biała


16 kwietnia br. odbędzie się pierwsze w historii odrodzonego samorządu w Bielsku-Białej referendum. Bielszczanie zdecydują w nim o trzech ważnych dla miasta kwestiach.

Rada Miejska zdecydowała, że mieszkańcy będą w referendum odpowiadać na trzy pytania:
1) Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17c (teren byłej ciepłowni)?
2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?
3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?

Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej 30 proc. bielszczan uprawnionych do głosowania.

Osoby, które w dniu referendum kończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować poprzez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do 7 kwietnia.

Do 11 kwietnia każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy jego nazwisko figuruje w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, ale musi w tym celu złożyć pisemny wniosek. Spis jest dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, I piętro, pokój 108, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum można składać do 11 kwietnia. Również do 11 kwietnia osoby uprawnione do głosowania, które w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.

Osoby niepełnosprawne 16 kwietnia w godzinach 7.00-21.00 będą mogły skorzystać z dowozu do lokali komisji ds. referendum na terenie Bielska-Białej w celu oddania głosu. Więcej na ten temat pod adresem https://bip.um.bielsko.pl/m,529,informacje-dla-mieszkancow.html.

Głosowanie będzie się odbywać 16 kwietnia w godz. 7.00-21.00 w 77 obwodowych komisjach do spraw referendum na terenie miasta, wyznaczonych obwieszczeniem prezydenta miasta z 1 marca 2023 roku. Obwieszczenie z informacją o siedzibach obwodowych komisji można znaleźć w załączniku.

W lokalach wyborczych głosujący otrzymają karty do głosowania - wydrukowane jednostronnie na białym papierze formatu A4 ze ściętym pod kątem 45° prawym górnym rogiem. Na karcie pod każdym z pytań będą dwa warianty odpowiedzi - TAK i NIE - oba poprzedzone kratką na postawienie znaku X – oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na pytanie. W dolnej części karty umieszczona będzie informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Karta zostanie opatrzona odciskami pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum oraz Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Przygotowana będzie również nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a.
Wzór karty do głosowania w załączniku.

Szczegóły i dokumenty dotyczące referendum: https://bielsko-biala.pl/referendum
https://bip.um.bielsko.pl/m,526,referendum-lokalne-2023.html

REFERENDUM LOKALNE W BIELSKU-BIAŁEJ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Kiedy odbędzie się referendum lokalne w Bielsku-Białej?
Referendum odbędzie się 16 kwietnia 2023 r.

2. W jakich godzinach będzie możliwe głosowanie?
Głosowanie będzie odbywać się od godziny 7.00 do godziny 21.00.

3. Jak mogę sprawdzić, gdzie mam głosować?
Lista lokali wyborczych jest dostępna pod adresem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,84586,obwieszczenie-prezydenta-miasta-o-numerach-i-granicach-obwodow-glosowania-oraz-siedzibach-obwodowych.html
W tekście obwieszczenia można wyszukać ulicę lub część ulicy, na której znajduje się budynek, w którym zamieszkujemy, i sprawdzić, gdzie ma swoją siedzibę lokal wyborczy, w którym mamy głosować.

4. Kto może wziąć udział w referendum?
W referendum mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- najpóźniej w dniu referendum będą miały ukończone 18 lat,
- nie zostały pozbawione prawa wybierania (np. przez ubezwłasnowolnienie),
- posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej lub posiadają obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ważne: w zakresie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zobacz pytanie nr 6).
- stale zamieszkują na terenie gminy Bielsko-Biała (ważne: w kwestii stałego zamieszkania zobacz pytanie nr 5).

5. Czy będę mógł wziąć udział w referendum, jeżeli stale zamieszkuję na terenie Bielska-Białej, ale nie zameldowałem na pobyt stały?
Osoby, które stale zamieszkują na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały nie są ujmowane z urzędu w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.
Aby wziąć udział w referendum, ww. osoby muszą dopisać się do rejestru wyborców lub spisu wyborców w gminie. Odbywa się to na pisemny wniosek tych osób.
Wniosek o dopisanie do spisu można składać do 11 kwietnia 2023 r.

Informacje dotyczące dopisania się do spisu są dostępne pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/dopisanie-do-spisu-osob-uprawnionych-do-udzialu-w-referendum

Natomiast do rejestru wyborców w gminie można dopisywać się przez cały rok, z tym zastrzeżeniem jednak, że organ gminy musi sprawdzić, czy wnioskodawca faktycznie stale zamieszkuje na terenie gminy, a termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 5 dni (do wniosku należy dołączyć dokument, który może potwierdzić stałe zamieszkanie, np. umowę najmu mieszkania, rachunki ze wskazanym adresem wnioskodawcy).

Informacje dotyczące dopisania się do rejestru wyborców dostępne są pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/prowadzenie-stalego-rejestru-wyborcow

6. Jestem obywatelem innego kraju Unii Europejskiej i jestem zameldowany na pobyt stały w Bielsku-Białej. Czy będę mógł wziąć udział w referendum?
Cudzoziemcy, którzy są obywatelami kraju Unii Europejskiej, pomimo posiadania zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie są ujmowani z urzędu w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.
Ww. osoby, aby wziąć udział w referendum, muszą złożyć wniosek o dopisanie ich do rejestru wyborców.

Informacje dotyczące dopisania do rejestru wyborców są dostępne pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/prowadzenie-stalego-rejestru-wyborcow

7. Jak mogę sprawdzić, czy jestem ujęty w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum?
Aby sprawdzić, czy jest się ujętym w spisie, należy złożyć do Urzędu wniosek o udostępnienie spisu. Wówczas urzędnik udzieli informacji, czy figurujemy w spisie. Jeżeli tego chcemy, ww. informacja może zostać potwierdzona na piśmie.

Informacje dotyczące udostępnienia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum dostępne są pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/udostepnienie-spisu-osob-uprawnionych-do-udzialu-w-referendum

8. Czy jako osoba niepełnosprawna mogę udzielić pełnomocnictwa do głosowania w referendum w moim imieniu?
Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Muszą jednak złożyć stosowny wniosek do Urzędu w terminie do 7 kwietnia 2023 r.

Informacje dotyczące udzielenia pełnomocnictwa do głosowania są dostępne pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/pelnomocnictwo-do-glosowania-w-referendum-lokalnym

9. Czy będąc osobą niepełnosprawną mogę wybrać inny obwód głosowania, np. z uwagi na fakt, iż mam do niego łatwiejszy dojazd albo lokal wyborczy w moim obwodzie głosowania nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Tak, istnieje możliwość wyboru przez wyborcę innego obwodu głosowania.
W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu, w terminie do 11 kwietnia 2023 r.

Wniosek o dopisanie w innym obwodzie jest dostępny pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/dopisanie-do-spisu-osob-uprawnionych-do-udzialu-w-referendum

10. W dniu referendum będę przebywać w szpitalu, czy będę mógł tam zagłosować?
Tak, w tzw. odrębnych obwodach głosowania, część z nich mieści się w niektórych szpitalach na terenie Bielska-Białej.

Wykaz tych obwodów oraz adresy lokali wyborczych są dostępne pod adresem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,84587,zarzadzenie-prezydenta-miasta-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-miescie-bielsko-bi.html
Natomiast głosowanie w referendum nie będzie możliwe w szpitalach, które nie zostały ujęte w ww. zarządzeniu.

11. Czy udając się do lokalu wyborczego muszę zabrać ze sobą dokument tożsamości?
Tak. Może to być dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka), w tym również dokument, który utracił ważność, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości.
Osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel, mogą potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu tej aplikacji (tj. wyświetlając swoje dane z aplikacji na smartfonie).

12. Co mam zrobić w sytuacji, gdy w dniu referendum, w lokalu wyborczym dowiem się, że nie figuruję w spisie osób uprawnionych do udziału referendum?
W takiej sytuacji należy zwrócić się do członków obwodowej komisji wyborczej, aby wyjaśnili tę kwestię.

źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Co trzeba wiedzieć o referendum

Na zdjęciu ręka z kartą do głosowania nad urnąfot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

16 kwietnia br. odbędzie się pierwsze w historii odrodzonego samorządu w Bielsku-Białej referendum. Bielszczanie zdecydują w nim o trzech ważnych dla miasta kwestiach. 

Rada Miejska zdecydowała, że mieszkańcy będą w referendum odpowiadać na trzy pytania:
1)  Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17c (teren byłej ciepłowni)?
2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?
3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?

Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej 30 proc. bielszczan uprawnionych do głosowania.

Osoby, które w dniu referendum kończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować poprzez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do 7 kwietnia.

Do 11 kwietnia każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy jego nazwisko figuruje w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, ale musi w tym celu złożyć pisemny wniosek. Spis jest dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, I piętro, pokój 108, w godzinach pracy urzędu. 
Wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum można składać do 11 kwietnia. Również do 11 kwietnia osoby uprawnione do głosowania, które w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. 

Osoby niepełnosprawne 16 kwietnia w godzinach 7.00-21.00 będą mogły skorzystać z dowozu do lokali komisji ds. referendum na terenie Bielska-Białej w celu oddania głosu. Więcej na ten temat pod adresem https://bip.um.bielsko.pl/m,529,informacje-dla-mieszkancow.html.

Głosowanie będzie się odbywać 16 kwietnia w godz. 7.00-21.00 w 77 obwodowych komisjach do spraw referendum na terenie miasta, wyznaczonych obwieszczeniem prezydenta miasta z 1 marca 2023 roku. Obwieszczenie z informacją o siedzibach obwodowych komisji można znaleźć w załączniku.

W lokalach wyborczych głosujący otrzymają karty do głosowania - wydrukowane jednostronnie na białym papierze formatu A4 ze ściętym pod kątem 45° prawym górnym rogiem. Na karcie pod każdym z pytań będą dwa warianty odpowiedzi - TAK i NIE - oba poprzedzone kratką na postawienie znaku X – oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na pytanie. W dolnej części karty umieszczona będzie informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Karta zostanie opatrzona odciskami pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum oraz Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Przygotowana będzie również nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a.
Wzór karty do głosowania w załączniku.

Szczegóły i dokumenty dotyczące referendum: https://bielsko-biala.pl/referendum
https://bip.um.bielsko.pl/m,526,referendum-lokalne-2023.html

 

REFERENDUM LOKALNE W BIELSKU-BIAŁEJ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Kiedy odbędzie się referendum lokalne w Bielsku-Białej?
Referendum odbędzie się 16 kwietnia 2023 r.

2. W jakich godzinach będzie możliwe głosowanie?
Głosowanie będzie odbywać się od godziny 7.00 do godziny 21.00.

3. Jak mogę sprawdzić, gdzie mam głosować?
Lista lokali wyborczych jest dostępna pod adresem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,84586,obwieszczenie-prezydenta-miasta-o-numerach-i-granicach-obwodow-glosowania-oraz-siedzibach-obwodowych.html
W tekście obwieszczenia można wyszukać ulicę lub część ulicy, na której znajduje się budynek, w którym zamieszkujemy, i sprawdzić, gdzie ma swoją siedzibę lokal wyborczy, w którym mamy głosować.

4. Kto może wziąć udział w referendum?
W referendum mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
-   najpóźniej w dniu referendum będą miały ukończone 18 lat,
-   nie zostały pozbawione prawa wybierania (np. przez ubezwłasnowolnienie),
-   posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej lub posiadają obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ważne: w zakresie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zobacz pytanie nr 6).
-   stale zamieszkują na terenie gminy Bielsko-Biała (ważne: w kwestii stałego zamieszkania zobacz pytanie nr 5).

5. Czy będę mógł wziąć udział w referendum, jeżeli stale zamieszkuję na terenie Bielska-Białej, ale nie zameldowałem na pobyt stały?
Osoby, które stale zamieszkują na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały nie są ujmowane z urzędu w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.
Aby wziąć udział w referendum, ww. osoby muszą dopisać się do rejestru wyborców lub spisu wyborców w gminie. Odbywa się to na pisemny wniosek tych osób.
Wniosek o dopisanie do spisu można składać do 11 kwietnia 2023 r.

Informacje dotyczące dopisania się do spisu są dostępne pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/dopisanie-do-spisu-osob-uprawnionych-do-udzialu-w-referendum

Natomiast do rejestru wyborców w gminie można dopisywać się przez cały rok, z tym zastrzeżeniem jednak, że organ gminy musi sprawdzić, czy wnioskodawca faktycznie stale zamieszkuje na terenie gminy, a termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 5 dni (do wniosku należy dołączyć dokument, który może potwierdzić stałe zamieszkanie, np. umowę najmu mieszkania, rachunki ze wskazanym adresem wnioskodawcy).

Informacje dotyczące dopisania się do rejestru wyborców dostępne są pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/prowadzenie-stalego-rejestru-wyborcow

6. Jestem obywatelem innego kraju Unii Europejskiej i jestem zameldowany na pobyt stały w Bielsku-Białej. Czy będę mógł wziąć udział w referendum?
Cudzoziemcy, którzy są obywatelami kraju Unii Europejskiej, pomimo posiadania zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie są ujmowani z urzędu w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.
Ww. osoby, aby wziąć udział w referendum, muszą złożyć wniosek o dopisanie ich do rejestru wyborców.

Informacje dotyczące dopisania do rejestru wyborców są dostępne pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/prowadzenie-stalego-rejestru-wyborcow

7. Jak mogę sprawdzić, czy jestem ujęty w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum?
Aby sprawdzić, czy jest się ujętym w spisie, należy złożyć do Urzędu wniosek o udostępnienie spisu. Wówczas urzędnik udzieli informacji, czy figurujemy w spisie. Jeżeli tego chcemy, ww. informacja może zostać potwierdzona na piśmie.

Informacje dotyczące udostępnienia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum dostępne są pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/udostepnienie-spisu-osob-uprawnionych-do-udzialu-w-referendum

8. Czy jako osoba niepełnosprawna mogę udzielić pełnomocnictwa do głosowania w referendum w moim imieniu?
Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Muszą jednak złożyć stosowny wniosek do Urzędu w terminie do 7 kwietnia 2023 r.

Informacje dotyczące udzielenia pełnomocnictwa do głosowania są dostępne pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/pelnomocnictwo-do-glosowania-w-referendum-lokalnym

9. Czy będąc osobą niepełnosprawną mogę wybrać inny obwód głosowania, np. z uwagi na fakt, iż mam do niego łatwiejszy dojazd albo lokal wyborczy w moim obwodzie głosowania nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Tak, istnieje możliwość wyboru przez wyborcę innego obwodu głosowania.
W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu, w terminie do 11 kwietnia 2023 r.

Wniosek o dopisanie w innym obwodzie jest dostępny pod adresem:
https://bielsko-biala.pl/dopisanie-do-spisu-osob-uprawnionych-do-udzialu-w-referendum

10. W dniu referendum będę przebywać w szpitalu, czy będę mógł tam zagłosować?
Tak, w tzw. odrębnych obwodach głosowania, część z nich mieści się w niektórych szpitalach na terenie Bielska-Białej.

Wykaz tych obwodów oraz adresy lokali wyborczych są dostępne pod adresem:
https://bip.um.bielsko.pl/a,84587,zarzadzenie-prezydenta-miasta-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-miescie-bielsko-bi.html
Natomiast głosowanie w referendum nie będzie możliwe w szpitalach, które nie zostały ujęte w ww. zarządzeniu.

11. Czy udając się do lokalu wyborczego muszę zabrać ze sobą dokument tożsamości?
Tak. Może to być dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka), w tym również dokument, który utracił ważność, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości.
Osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel, mogą potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu tej aplikacji (tj. wyświetlając swoje dane z aplikacji na smartfonie).

12. Co mam zrobić w sytuacji, gdy w dniu referendum, w lokalu wyborczym dowiem się, że nie figuruję w spisie osób uprawnionych do udziału referendum?
W takiej sytuacji należy zwrócić się do członków obwodowej komisji wyborczej, aby wyjaśnili tę kwestię.

źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Rozbudowa ul. Partyzantów
  2024-04-17

  Rozbudowa ul. Partyzantów

  Rozbudowane zostaną istniejące ciągi piesze i rowerowe na odcinku od skrzyżowania z ulicą ...

  Bitwa Pod Żabką. Mężczyzna ruszył z rozbitą butelką na swoją ofiarę
  2024-04-17

  Bitwa Pod Żabką. Mężczyzna ruszył z rozbitą butelką na swoją ofiarę

  Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 21-letni agresor miał półtora promila alkoholu w wyd...

  Autor skandalicznych wiadomości do siatkarek w rękach policji
  2024-04-17

  Autor skandalicznych wiadomości do siatkarek w rękach policji

  W piątek policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz funkcjonariusze z Za...

   Popularne Artykuły


   Imponująco prezentuje się nowo budowany Dom Kultury w Straconce
   2024-04-16

   Imponująco prezentuje się nowo budowany Dom Kultury w Straconce

   Prace przy inwestycji idą zgodnie z planem, wykonawca doprowadził obiekt do stanu surowego...

   Ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Bielskiego
   2024-04-15

   Ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Bielskiego

   Ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Bielskiego

   Pierwsza fontanna już cieszy oczy
   2024-04-12

   Pierwsza fontanna już cieszy oczy

   Pierwsza fontanna już cieszy oczy. Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsk...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO