Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2024-06-20

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Bielsko-Biała. Puk, puk kontrola!

2023-03-15 19:22:57 UM Bielsko-Biała 1537


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz bielskiej Straży Miejskiej prowadzą kontrole nieruchomości, na których zlokalizowane są szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich właściciele muszą wykazać się posiadaniem umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za ich wywóz. Kontrole potrwają do 8 sierpnia 2024 roku.

Bielsko-Biała

Umowy na wywóz nieczystości powinny być podpisane z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej.

Poniżej publikujemy komunikat Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w tej sprawie.

Prezydent Miasta Bielska-Białej przypomina, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przeprowadzają kontrole posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej oraz dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli w terminie do 8 sierpnia 2024 r., niezależnie od tego, ile razy był kontrolowany do tej pory, oraz będzie poddawany kolejnym kontrolom z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane są pisemne umowy zawarte z uprawnionymi przedsiębiorcami oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. W uzasadnionych przypadkach sprawdzane są również dokumenty potwierdzające stan prawny i techniczny zbiorników bezodpływowych - szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z art. 9u ust. 1 i 2 ustawy.

Osoby, które nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny więc uczynić to niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej, dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w plikach do pobrania – Wykaz przedsiębiorców.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta obowiązują następujące zasady w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
• nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody oraz w sposób: 1) gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wskutek jego przepełnienia, 2) wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; - przy czym nie rzadziej niż raz na kwartał.
• nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji instalacji.

Prezydent Miasta Bielska-Białej prosi mieszkańców o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5.000 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze pisemnej umowy, o której mowa powyżej, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właścicieli nieruchomości oraz na ich koszt, z zastosowaniem górnych stawek opłat. Górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej wynosi 150 zł brutto za 1m³.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a – również podlega karze grzywny.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Diecezja Bielsko-Żywiecka: zmiany personalne
  2024-06-20

  Diecezja Bielsko-Żywiecka: zmiany personalne

  Zmiany personalne w diecezji bielsko-żywieckiej 2024

  Mistrzowie pływania
  2024-06-19

  Mistrzowie pływania

  Po Mistrzostwach Miasta Bielska-Białej w pływaniu dla Szkół Podstawowych wiemy, że najszyb...

  Pogoda Bielsko. Synoptycy wydali dwa ostrzeżenia meteo
  2024-06-19

  Pogoda Bielsko. Synoptycy wydali dwa ostrzeżenia meteo

  Ostrzeżenia meteorologiczne dla Powiatu Bielskiego

   Popularne Artykuły


   Obejście Węgierskiej Górki coraz bliżej. To będzie wyjątkowo malownicza trasa
   2024-06-15

   Obejście Węgierskiej Górki coraz bliżej. To będzie wyjątkowo malownicza trasa

   Obejście Węgierskiej Górki coraz bliżej. To będzie wyjątkowo malownicza trasa przez Beskidy

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Intensywne opady deszczu
   2024-06-16

   Najnowsze ostrzeżenie IMGW. Intensywne opady deszczu

   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu B...

   Bielski Policjant Dawid Pach zdobył kolejne medale
   2024-06-18

   Bielski Policjant Dawid Pach zdobył kolejne medale

   Sierż. Dawid Pach policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białe...

   Super-Nowa

   ul.Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO