Wiadomości, Sport, Kultura, Moto 2019-05-20

Bądź na bieżąco


reklama

Ogłoszenie!

2018-11-13 09:47:55 UM Żywiec 1065


Burmistrz Miasta Żywca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1983 ze zm.) Burmistrz Miasta Żywca ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 5.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych;

 3. korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 5. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo lub inne ukończone studia magisterskie, pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa;

 6. co najmniej 5-letni staż pracy w bibliotekach lub instytucjach kultury;

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1458 ze zm.);

 9. przedłożenie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym prowadzenia biblioteki.

 2. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej.

 3. Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego.

 4. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną.

 5. Umiejętności organizacyjne.

 6. Właściwa komunikacja interpersonalna.

 7. Doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem zespołem pracowniczym.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o pracę (list motywacyjny) – własnoręcznie podpisane;

 2. kwestionariusz osobowy – własnoręcznie podpisany (wzór nr 1);

 3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – własnoręcznie podpisane (wzór nr 2);

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego o kierunku bibliotekoznawstwo lub innego magisterskiego wraz z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa;

 6. dokumenty poświadczające co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotekach lub instytucjach kultury (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy itp.);

 7. pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane (wzór nr 3);

 8. pisemne oświadczenie kandydata, że nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane (wzór nr 4);

 9. pisemne oświadczenie kandydata, że nie jest osobą ukaraną zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1458 ze zm.) – własnoręcznie podpisane (wzór nr 5);

 10. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych. Koncepcja ta powinna zwierać:

 • propozycję nowych oraz rozwoju istniejących form kultury w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej w Żywcu;

 • opis zakresu współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie miasta Żywca;

 • wskazanie źródeł finasowania działalności Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu z uwzględnieniem środków budżetowych i środków zewnętrznych;

 • wskazanie propozycji inicjatyw (działań) Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu mających wpływ na rozwój, integrację oraz wzrost zainteresowania czytelnictwem społeczności miasta Żywca.

Uwaga

Wzory oświadczeń, o których mowa w podpunktach od 2 do 9 są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żywcu – http://www.bip.zywiec.pl – sekcja pn. „Informator”, podsekcja pn. „Ogłoszenia” – ogłoszenie z dnia 6 listopada 2018 roku pn. „Konkurs na Dyrektora Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu”.

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku (uwaga: liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Żywcu) na adres: Urząd Miejski w Żywcu,Rynek 2, 34-300 Żywiec, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu” + imię i nazwisko oraz adres nadawcy.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu drogą elektroniczną, niekompletne lub po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Osoba, która zostanie wybrana do powołania na stanowisko Dyrektora Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu, będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

 4. Z osobą wyłonioną do zatrudnienia zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony od 3 do 7 lat.

 5. Między Miastem Żywiec a osobą wyłonioną do zatrudnienia przed jej powołaniem zawarta zostanie odrębna umowa w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu oraz program jej działania. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 6. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i wyboru kandydata – 31.12.2018 roku.

 7. Informację na temat warunków organizacyjno-finansowych Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu kandydaci mogą uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Żywcu – 34-300 Żywiec, Rynek 2, tel. 33 475 42 61 – w dniach i godzinach pracy urzędu.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Aresztowany sprawca przemocy domowej
  2019-05-20

  Aresztowany sprawca przemocy domowej

  Od blisko roku trwał koszmar kobiety, która mieszkała wraz ze swoim partnerem w jednej z m...

  Trwają prace na miejskich terenach zielonych
  2019-05-20

  Trwają prace na miejskich terenach zielonych

  Wczesną wiosną w mieście rozkwitło około 20 tysięcy roślin. Obecnie prowadzone jest nasadz...

  Synoptycy znów ostrzegają
  2019-05-19

  Synoptycy znów ostrzegają

  IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Bielskiego!

   Popularne Artykuły


   Gorący przełom Maja i Czerwca z MDK
   2019-05-18

   Gorący przełom Maja i Czerwca z MDK

   Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej zaprasza na dwie fantastyczne imprezy, które odbędą s...

   Noc Muzeów 2019
   2019-05-14

   Noc Muzeów 2019

   Zbliża się sensacyjna noc w zamku na wzgórzu – Noc Muzeów

   Kuba powrót do przeszłości
   2019-05-15

   Kuba powrót do przeszłości

   W Domu Kultury w Olszówce odbyło się spotkanie „Kuba powrót do przeszłości”.

   Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : redakcja@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO